شرکت مهندسی خطوط سازان ایرانیان ( متن معرفی صفحه نخست )
ارسال شده توسط مدیریت وب سایت
شرکت مهندسی خطوط سازان ایرانیان
شرکت خطوط سازان ایرانیان که در زمینه نفت، آب، گاز و ابنیه فعالیت می نماید. با توجه به روند رو به رشد جمعیت و توسعه تأسیسات گازی و نفتی، پیاده سازی خطوط گازی و نفتی را در اولیت کاری خود قرار داده است.که بدین منظور این شرکت جهت ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای جاری سـازمان ، اقـــدام به طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001 ویرایش 2000) نموده است وجهت تداوم تناسـب آن با اهداف سازمــانی در جلسات بازنگری مدیریت ، خط مشــی کیفیــت را مورد بازنگـری قرار می دهد.
هدف اصلی شرکت تأمین و خطوط انتقال با کیفیت مطلوب می باشد که از طریق اجرای راه کارهای ذیل این امر میسر خواهد شد .

- تسریع در اجرای طرحهای تامین و خطوط انتقال .
- شناسایی ، حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع موجود .
- ارتقاء سطح آگاهی ، دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان سرمایه های اصلی سازمان ، از طریق توسعه آموزش های ا ثر بخش .
- توسعه و بهبود مستمر روشهای مدیریتی .
- بهبود مداوم فرآیندها و روشهای کاری سازمان جهت تسریع در انجام فعالیتهــای شرکت ، با توجــه به آئین نامه ها و بخشنامه های وزارت نیرو و مصوبات داخلی شرکت .
- تاکید بر بهره برداری و نگهداری مطلوب از تأسیسات و تجهیزات پشتیبانی موجود و بکارگیری سیستمهای کاری نوین جهت حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات .
- افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات ارائه شده . کلیه کارکنان سازمان متعهد میشوند اهداف کیفیتی واحد ذیربط را با توجه به خط مشی کیفیت تعیین نموده و در زمانهای مناسب مورد بازنگری قرار دهند . همچنین مدیریت سازمان منابع و امکانات لازم جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001 سال 2000) را فراهم نموده و در اختیار کارکنان قرار خواهد داد.

شاپور فروزنده - مدیرعامل شرکت